Otevřený dopis Transparency International zastupitelstvu obce

Odkaz

Otevřený dopis Transparency International zastupitelstvu obce

Vážené dámy, Vážení pánové,

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) je nevládní nezisková organizace sledující stav korupce v ČR. TI se rovněž snaží svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování, přičemž se zaměřuje na prosazování systémových změn v oblasti veřejné správy a legislativy. Mezi oblasti, kterým se v naší činnosti věnujeme, patří i otázka místních referend.

V rámci činnosti právní poradny zaznamenala TI podnět, který se týkal snahy uspořádat místní referendum v obci Trubín.

Klient, který se na právní poradnu TI obrátil, poukazoval na fakt, že i když přípravný výbor postupoval dle pokynů příručky „Kuchařka místního referenda: Manuál pro aktivní občany“, kterou publikovala TI v roce 2016, bylo přípravnému výboru neformálně oznámeno, že obec s referendem nesouhlasí, nevyhlásí ho a návrh na konání referenda bude přípravnému výboru vrácen s výzvou na doplnění, neboť nebyly dostatečně vyčísleny náklady konání místního referenda. Dne 27. 6. 2018 jsme obdrželi kopii Výzvy k odstranění nedostatků návrhu na konání místního referenda (dále jen „výzva“), kde je přípravnému výboru vytýkáno (i) nevyčíslení nákladů a způsob úhrady spojených s konáním místního referenda a (ii) vady v záznamech u podpisových archů. Dovolte nám proto, na tyto výtky zareagovat.

V prvním bodě je vytýkaná převzatá formulace z publikace TI „Kuchařka místního referenda: Manuál pro aktivní občany“ v následujícím znění: „Přípravný výbor odhaduje, že s uspořádáním místního referenda podle návrhu přípravného výboru vzniknou obci obdobné náklady jako s realizací voleb do zastupitelstva obce. Náklady budou tvořeny zejména následujícími položkami: tisk hlasovacích lístků, odměna členům hlasovacích komisí, nákup druhého setu hlasovacího vybavení. Konkrétní částka bude obci známa z její úřední činnosti. Přípravný výbor odhaduje, že s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu nevzniknou obci Trubín žádné přímé náklady“. Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda má obecní úřad přezkoumávat proporcionálně s vědomím toho, že místní referendum představuje jednu z forem podílu občanů na správě věcí veřejných ve smyslu čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a jeho konání by neměly bránit přespřílišné formální nároky na obsah návrhu na konání místního referenda. K dané věci se vyjádřili i soudy např. usnesení Krajského soudu v Praze sp. zn. 50 A 7/2012: „V případě náležitostí stanovených v § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, by obecní úřad měl vyzývat k odstranění vad vyčíslení nákladů z důvodu nesprávnosti pouze v případech, kdy míra této nesprávnosti mohla zjevně vést k manipulaci s oprávněnými osobami ve prospěch konání místního referenda či ve prospěch konkrétního rozhodnutí o otázce v referendu položené“ nebo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. Ars 4/2015: „Je nicméně třeba zdůraznit, že zákon požaduje uvést pouze odhad těchto nákladů. Nelze tedy požadovat, aby se jednalo o jejich přesné vyčíslení (viz též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2012, č. j. Ars 3/2012 – 27, ve věci místního referenda v Malenovicích). Odhad nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v referendu nemusí zahrnovat náklady, které jsou nejednoznačné, nepřímé, hypotetické či podmíněné přistoupením dalších okolností, nebo dokonce spekulativní a o kterých přípravný výbor či zastupitelstvo na základě racionálních důvodů předpokládá, že nevzniknou“. Navíc obci musí být z její úřední činnosti známé, jaké náklady vzniknou s realizací voleb do zastupitelstva (závěrečný účet obce za rok 2014, položka 6115), přičemž tyto náklady mají být v obdobné výši pro konání místního referenda. Domníváme se tedy, že v tomto bodě došlo k nesprávnému úřednímu postupu a porušení smyslu a účelu institutu místního referenda v podobě, jak ho zakotvuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a ústavní pořádek České republiky.

 V druhém bodě jsou vytýkány vady v záznamech u podpisových archů přiložených k návrhu konání místního referenda, aniž by však bylo uvedeno či odůvodněno, o jaké vady se jedná. K dané problematice se vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn. Ars 4/2014: „V rámci kontroly podpisů na podpisových listinách (na základě § 12 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu) si obecní úřad musí být naprosto jist existencí zákonného důvodu pro vyškrtnutí každého jednotlivého podpisu a tento důvod musí u každého podpisu srozumitelným způsobem specifikovat“. Výzva v bodě č. 2) nespecifikuje o jakou vadu se, v případě 8 petentů  jedná. U dalších 4 petentů, upozorňujeme, že za stejných podmínek je kandidátem a voličem, a tím tedy i způsobilým petentem, i státní občan jiného členského státu Evropské unie s tím, že s ohledem na judikaturu (usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. září 2014 č. j. 64A 6/2014 – 20) a přímý účinek směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES postačuje u takového voliče namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu též přihlášení se k registrovanému přechodnému pobytu v příslušné obci.

Právní poradna TI proto apeluje na obec Trubín, aby dodržovala právní předpisy České republiky upravující institut místního referenda a naplňovala zásadu good governance (dobré správy). Zároveň se ohrazujeme proti úmyslnému obstrukčnímu jednání, které směřuje k limitaci demokratického rozhodování občanů obce ve věcech veřejných.

Tímto bychom Vás rádi požádali o vyjádření k výše uvedenému a zároveň Vám sdělili, že budeme celou záležitost nadále monitorovat.

S pozdravem,

Transparency International, Česká republika

„Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.“

 

 

 

 

 

Sběr podpisů pro vypsání referenda

Vážení sousedé,

ve dnech 12. až 18. května proběhne v naší obci sběr podpisů pro vypsání referenda o tom, zda se staneme osmou městskou částí Králova Dvora. Rádi bychom Vám poskytli ucelený přehled informací, které k tomu byly zveřejněny.

Výhody, o kterých jsme pevně přesvědčeni, jsme popsali v našem prvním dopise a také v článcích zastupitelů p. Chalupy a p. Mlynáře.

Některé názory paní starostky uveřejněné v posledním čísle Trubíňáku bohužel nejsou pravdivé, což dokládají slova pana starosty Vychodila, která vyšla v článku s názvem Trubín pod Králův Dvůr ANO či NE v dubnovém čísle Zpravodaje Králova Dvora.

Zde pan starosta potvrdil, že v Králově Dvoře je v současné době mnoho pozemků, které jsou vhodné k zastavění. Současné vedení radnice Králův Dvůr zastavilo rozšiřování územního plánu města a dokonce v projednávané změně územního plánu není žádná nová lokalita určena k bydlení. Povinnost zajistit pro dotčené lokality územní studii pak dává městu Králův Dvůr velké možnosti ovlivnit rozvoj dané lokality.

V případě připojení Trubína pan starosta potvrdil, že naše děti získají PŘÍSTUP do moderní základní školy v Králově Dvoře, kde je dostatek volných míst i pro okolní obce. Obce Otročiněves, Nový Jáchymov i Hudlice již podepsaly smlouvu o školské spádové oblasti na školní rok 2018/2019, což znamená, že jejich děti mohou chodit do moderní školy v KD. Stejně tak budou moci děti z Trubína navštěvovat školku, neboť město Králův Dvůr rozšiřuje její kapacity.

Ve svém článku pan starosta zcela jasně vyjádřil, že v případě kladného rozhodnutí bude určitě město Králův Dvůr přistupovat k Trubínu stejně ROVNOCENNĚ jako ke stávajícím městským částem.

Proto Vám současně s tímto dopisem připojujeme celé číslo zpravodaje, abyste si i Vy mohli dotvořit vlastní jasný postoj k tomu, kam by se měla naše obec do budoucna ubírat, aby se z ní stala ZDRAVÁ, KULTIVOVANÁ, PROSPERUJÍCÍ a MODERNÍ městská část Králova Dvora.

Věřte, že nejsme žádní buřiči, jsme obyvatelé, kteří mají své místo k životu rádi a chceme pro něj to nejlepší, což vidíme v připojení Trubína k městu Králův Dvůr.

V příštích dnech obejdeme naši obec s podpisovým archem pro vypsání referenda o tom, zda se staneme osmou městskou částí Králova Dvora. Prosím uvědomte si, že svým podpisem pouze souhlasíte s vypsáním referenda, nikoliv s vlastním připojením Trubína ke Královu Dvoru. Chceme dát možnost všem občanům Trubína na základě jejich všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva SVOBODNĚ a DEMOKRATICKY se v referendu rozhodnout.

Budeme rádi, pokud podpoříte vypsání referenda svým podpisem a přijdete v něm svobodně vyjádřit svůj názor, ať už je jakýkoliv.

Pokud bychom Vás nezastihli doma, můžete se nám ozvat na telefonní číslo 702 578 649 nebo se můžete zastavit na adrese Slunečná 172 či v Trubínské stodole v úterý 15.5. a ve středu 16.5. v čase 18,00 – 20,00, která bude otevřena pro sběr podpisů.

Děkujeme Vám za seriózní zvážení svého postoje k možnosti, aby se Trubín stal osmou městskou částí Králova Dvora, neboť toto rozhodnutí zásadním způsobem ovlivní kvalitu života v Trubíně.

Přejeme Vám příjemné jarní dny.

P.S. Zpravodaj KD byl se souhlasem města námi zakoupen z vlastních prostředků

 

Postup pro vyhlášení konání místního referenda

Vážení sousedé,

rádi bychom vás informovali, že 22. března přijalo zastupitelstvo města Králův Dvůr usnesení, ve kterém schvaluje možnost připojení Trubína ke Královu Dvoru za předpokladu, že se v Trubíně uskuteční referendum a většina občanů se vysloví pro připojení.

Chceme dát možnost všem občanům Trubína na základě jejich všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva svobodně se v referendu rozhodnout, zda se chtějí stát osmou městskou částí Králova Dvora.

Stručně shrnujeme postup pro VYHLÁŠENÍ KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA podle zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu:

Návrh na konání referenda může být podán, pokud jej na podpisovém archu podpořilo svým podpisem alespoň 30 % oprávněných osob, v našem případě 102 občanů.

Návrh na konání referenda spolu s podpisovými listinami předkládá přípravný výbor obecnímu úřadu. V případě, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, považuje se takový návrh po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný. Bezvadný návrh přípravného výboru je předložen k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání.

Zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání usnesením rozhodne o vyhlášení místního referenda a zároveň stanoví den jeho konání.

Jde-li o místní referendum, v němž se rozhoduje o připojení obce k jiné obci, je rozhodnutí přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob. V našem případě se jedná o 170 občanů.

Děkujeme za Vaši pozornost k přínosům i negativům připojení ke Královu Dvoru, neboť toto rozhodnutí zásadním způsobem ovlivní kvalitu života v Trubíně.

Budeme rádi, pokud podpoříte vypsání referenda svým podpisem a přijdete v něm svobodně vyjádřit svůj názor, ať už je jakýkoliv.

Výsledky volby prezidenta republiky v Trubíně – 1. kolo

  1. Zeman Miloš Ing. – počet hlasů 78, 31,57%
  2. Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. – počet hlasů 69, 27,93%
  3. Horáček Michal Mgr. Ph.D.- počet hlasů 33, 13,36%
  4. Fischer Pavel Mgr.- počet hlasů 23, 9,31%
  5. Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. – počet hlasů 21, 8,5%
  6. Topolánek Mirek Ing.- počet hlasů 14, 5,66%
  7. Hynek Jiří RNDr. – počet hlasů 6, 2,42
  8. Hannig Petr Mgr.- počet hlasů 3, 1,21%
  9. Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c., počet hlasů 0

Počet oprávněných voličů 339, volební účast 73,45%

Pozvánka na předvánoční setkání 22. prosince

Vážení sousedé,

rádi bychom Vás pozvali na předvánoční sousedské setkání. Zastavme se v předvánočním shonu v nakupování dárků a úklidu. Přijďte k nám na svařené víno, prožijme spolu trochu sváteční atmosféry. Setkání se koná v pátek 22. 12. 2017 od 19 hod. na adrese Slunečná 172. Srdečně zve spolek Změna pro Trubín

Diskusní fórum

Webové stránky spolku Změna pro Trubín, z.s. slouží k prezentaci názorů jeho členů a nenahrazují diskusní fórum obyvatel Trubína. K diskusím doporučujeme využít sociální sítě. Dotazy je možné zasílat na emailovou adresu: zmenaprotrubin@gmail.com

Školka

Rodiče dětí v předškolním věku mají velký problém umístit své děti ve školkách v okolních obcích. Je nutné co nejdříve začít řešit výstavbu moderní školky v Trubíně. Jsme velmi rádi, že vedení obce začalo řešit nákup pozemku pro výstavbu školky. Chceme, aby příjmy z dotací byly použity na výstavbu moderní školky pro trubínské děti.