Cíle spolku

Základní cíle a hlavní činnosti spolku:

Cílem spolku je přispět ke zkvalitnění životních podmínek v obci Trubín. Tato činnost se bude zaměřovat především, nikoliv však výlučně, na:

 • svými aktivitami přispívat k rozvoji obce a budování občanské vybavenosti
 • dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů zahrnujících tvorbu příznivého životního prostředí, hospodářský a ekonomický rozvoj a soudržnost společenství obyvatel,
 • aktivní účast na obecním plánování, spolupráci se státní správou, samosprávou, právnickými subjekty, fyzickými osobami a spolky
 • popularizaci informací o fungování obce a výstupů z jednání obecního zastupitelstva
 • poskytování transparentních informací obecního úřadu,
 • kontrola činnosti obecního úřadu a obecního zastupitelstva dle zákona č.128/2000 Sb.,
 • ochrana přírody a krajiny.

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti na zasedáních obecního zastupitelstva, ve správních i jiných řízeních, týkajících se územního plánování, veřejných financí, ochrany životního prostředí, dopravy, školství, bezpečnosti a zdravotnictví v Trubíně a okolí,
 2. praktická činnost ve spolupráci s orgány měst Králův Dvůr a Beroun, krajského úřadu Středočeského kraje, ministerstva vnitra, orgány životního prostředí a ostatních institucí,
 3. aktivní účast při koordinaci rozvojových záměrů území a lokalit s ním sousedících či majících vztah k území,
 4. organizování kampaní a petičních akcí na podporu rozvoje obce a informování veřejnosti.