Otevřený dopis Transparency International zastupitelstvu obce

Otevřený dopis Transparency International zastupitelstvu obce

Vážené dámy, Vážení pánové,

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) je nevládní nezisková organizace sledující stav korupce v ČR. TI se rovněž snaží svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování, přičemž se zaměřuje na prosazování systémových změn v oblasti veřejné správy a legislativy. Mezi oblasti, kterým se v naší činnosti věnujeme, patří i otázka místních referend.

V rámci činnosti právní poradny zaznamenala TI podnět, který se týkal snahy uspořádat místní referendum v obci Trubín.

Klient, který se na právní poradnu TI obrátil, poukazoval na fakt, že i když přípravný výbor postupoval dle pokynů příručky „Kuchařka místního referenda: Manuál pro aktivní občany“, kterou publikovala TI v roce 2016, bylo přípravnému výboru neformálně oznámeno, že obec s referendem nesouhlasí, nevyhlásí ho a návrh na konání referenda bude přípravnému výboru vrácen s výzvou na doplnění, neboť nebyly dostatečně vyčísleny náklady konání místního referenda. Dne 27. 6. 2018 jsme obdrželi kopii Výzvy k odstranění nedostatků návrhu na konání místního referenda (dále jen „výzva“), kde je přípravnému výboru vytýkáno (i) nevyčíslení nákladů a způsob úhrady spojených s konáním místního referenda a (ii) vady v záznamech u podpisových archů. Dovolte nám proto, na tyto výtky zareagovat.

V prvním bodě je vytýkaná převzatá formulace z publikace TI „Kuchařka místního referenda: Manuál pro aktivní občany“ v následujícím znění: „Přípravný výbor odhaduje, že s uspořádáním místního referenda podle návrhu přípravného výboru vzniknou obci obdobné náklady jako s realizací voleb do zastupitelstva obce. Náklady budou tvořeny zejména následujícími položkami: tisk hlasovacích lístků, odměna členům hlasovacích komisí, nákup druhého setu hlasovacího vybavení. Konkrétní částka bude obci známa z její úřední činnosti. Přípravný výbor odhaduje, že s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu nevzniknou obci Trubín žádné přímé náklady“. Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda má obecní úřad přezkoumávat proporcionálně s vědomím toho, že místní referendum představuje jednu z forem podílu občanů na správě věcí veřejných ve smyslu čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a jeho konání by neměly bránit přespřílišné formální nároky na obsah návrhu na konání místního referenda. K dané věci se vyjádřili i soudy např. usnesení Krajského soudu v Praze sp. zn. 50 A 7/2012: „V případě náležitostí stanovených v § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, by obecní úřad měl vyzývat k odstranění vad vyčíslení nákladů z důvodu nesprávnosti pouze v případech, kdy míra této nesprávnosti mohla zjevně vést k manipulaci s oprávněnými osobami ve prospěch konání místního referenda či ve prospěch konkrétního rozhodnutí o otázce v referendu položené“ nebo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. Ars 4/2015: „Je nicméně třeba zdůraznit, že zákon požaduje uvést pouze odhad těchto nákladů. Nelze tedy požadovat, aby se jednalo o jejich přesné vyčíslení (viz též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2012, č. j. Ars 3/2012 – 27, ve věci místního referenda v Malenovicích). Odhad nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v referendu nemusí zahrnovat náklady, které jsou nejednoznačné, nepřímé, hypotetické či podmíněné přistoupením dalších okolností, nebo dokonce spekulativní a o kterých přípravný výbor či zastupitelstvo na základě racionálních důvodů předpokládá, že nevzniknou“. Navíc obci musí být z její úřední činnosti známé, jaké náklady vzniknou s realizací voleb do zastupitelstva (závěrečný účet obce za rok 2014, položka 6115), přičemž tyto náklady mají být v obdobné výši pro konání místního referenda. Domníváme se tedy, že v tomto bodě došlo k nesprávnému úřednímu postupu a porušení smyslu a účelu institutu místního referenda v podobě, jak ho zakotvuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a ústavní pořádek České republiky.

 V druhém bodě jsou vytýkány vady v záznamech u podpisových archů přiložených k návrhu konání místního referenda, aniž by však bylo uvedeno či odůvodněno, o jaké vady se jedná. K dané problematice se vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn. Ars 4/2014: „V rámci kontroly podpisů na podpisových listinách (na základě § 12 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu) si obecní úřad musí být naprosto jist existencí zákonného důvodu pro vyškrtnutí každého jednotlivého podpisu a tento důvod musí u každého podpisu srozumitelným způsobem specifikovat“. Výzva v bodě č. 2) nespecifikuje o jakou vadu se, v případě 8 petentů  jedná. U dalších 4 petentů, upozorňujeme, že za stejných podmínek je kandidátem a voličem, a tím tedy i způsobilým petentem, i státní občan jiného členského státu Evropské unie s tím, že s ohledem na judikaturu (usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. září 2014 č. j. 64A 6/2014 – 20) a přímý účinek směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES postačuje u takového voliče namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu též přihlášení se k registrovanému přechodnému pobytu v příslušné obci.

Právní poradna TI proto apeluje na obec Trubín, aby dodržovala právní předpisy České republiky upravující institut místního referenda a naplňovala zásadu good governance (dobré správy). Zároveň se ohrazujeme proti úmyslnému obstrukčnímu jednání, které směřuje k limitaci demokratického rozhodování občanů obce ve věcech veřejných.

Tímto bychom Vás rádi požádali o vyjádření k výše uvedenému a zároveň Vám sdělili, že budeme celou záležitost nadále monitorovat.

S pozdravem,

Transparency International, Česká republika

„Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.“

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Tomáš Dočkal. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.